مراکز آموزشی درمانی  

شرح وظایف

 فرم های بالینی

فرم حق التدریس

   
    کارآموزی های کارشناسی پرستاری                                                    کارآموزی های کارشناسی مامایی    
     

enlightenedدستورالعمل و فرایند مدیریت با ابتلای دانشجویان دانشکده به کووید 19enlightened

enlightenedفرایند پیگیری دانشجویان مشکوک/ مبتلا به کووید 19 در دانشکده پرستاری و ماماییenlightened

دستورالعمل کارورزی دانشجویان عرصه 2

 


شرح وظایف دفتر امور بالینی:

 - دريافت برنامه های آموزشی در هر نيمسال از اداره آموزش

  - هماهنگی با بيمارستانها و مراکز بهداشت جهت دريافت ظرفيت

  - گرفتن پيشنهاد از مديران گروه ها

  - مشورت با معاونت آموزشی

  - ارسال برنامه پيشنهادی به معاونت آموزشی، تنظيم برنامه قطعی بعد از کنترل

  - ارسال برنامه قطعی به معاونت ها، بيمارستانها و مراکز بهداشت

  - هماهنگی با مديران گروه ها در مورد انتخاب محيط های آموزشی مناسب برای کارآموزی در عرصه و کارآموزی

-          تحویل پوشه های کاراموزی به مربیان و اساتید بالینی

-          ارزشیابی بالینی و تنظیم پوشه سوابق مربیان و اساتید بالین

  - تعيين تعداد سرويس اياب و ذهاب مورد نياز برای هر مرکز و ارسال آن جهت برآورد تعداد سرويس مورد نياز به معاون اداری و مالی

  - بازديد از مراکز بهداشتی و درمانی به منظور بررسی محيط آموزشی دانشجويان

  - گزارش بازديد به معاونت آموزشی

  - بازديد از محيط های آموزشی، درمانی و بهداشتی به همراه معاونت آموزشی و مديران گروه های مربوطه

  - ايجاد تعامل بين مديريت دفاتر پرستاری و مديريت مراکز بهداشتی با معاونت آموزشی برای پيشبرد اهداف آموزشی قبل از شروع هر ترم تحصيلی

  - تغيير و جابجائی برنامه دانشجويان به دلايل منطقی که از طريق اداره آموزش به مسئول برنامه ريزی منعکس می گردد و انعکاس آن بصورت کتبی به مديران گروه ها

  - برنامه ريزی خاص جهت دانشجويان ميهمان يا دانشجويانی که به دلايلی با برنامه کلی هماهنگ نيستند و از طريق اداره آموزش معرفی شده و منع قانونی ندارند

  - ارائه پيشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کيفی شرايط آموزش بالينی به معاونت آموزشی

  - گزارش عملکرد هر ترم به معاونت آموزشی