آرایش دروس مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی
 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

کارشناسی پیوسته پرستاری

کارشناسی پیوسته مامایی 


کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری ( جدید ) 

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد روان پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه 

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


کارشناسی ارشد مامایی

 گرایش آموزش مامایی

          گرایش بهداشت مادر و کودک 

          گرایش مامایی جامعه

          گرایش مدیریت مامایی
           گرایش پزشکی قانونی
 

دکترای تخصصی بهداشت باروری