آرایش دروس مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی
ویرایش 1400

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

کارشناسی پیوسته پرستاری
کارشناسی پیوسته مامایی

کارشناسی پیوسته پرستاری
( قبل از 1400)


کارشناسی پیوسته مامایی
( قبل از 1400)

کارشناسی ارشد اورژانس
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
کارشناسی ارشد روان پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری 
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد مامایی