دفتر برنامه ریزیمسئول برنامه ریزی : خانم دکتر سیده فاطمه جلالی نیا
شماره داخلی: 149
 
شرح وظایف واحد برنامه ریزی :
1- ارائه آرایش دروس پيشنهادی واحد های درسی برای دانشجويان در ورودی ها و مقاطع مختلف و ارائه آن به معاونت آموزشی
2- برنامه ریزی جهت ورودی های مختلف پرستاری و مامایی در مقاطع مختلف
3-ارائه برنامه به مدیران محترم گروه های مختلف آموزشی و مسئول محترم تحصیلات تکمیلی
4- بررسی پيشنهادات مدیران گروه ها، مدرسين و دانشجويان، و کاربرد پيشنهادات ارائه شده برای برنامه های ترم آينده
5- برقراری ارتباط با اساتيد مدعو برای آگاهی از درخواست آنها نسبت به روز و زمان برگزاری واحد درسی برای ترم آتی
6- دعوت از اساتید خارج از دانشکده (مدعو) و تهيه پيش نويس نامه های مربوط به آنان
7- تدوین برنامه امتحانات و ارئه آن به دایره امتحانات و دانشجویان
8- تدوين برنامه تخصیص شماره کلاس ها با توجه به برنامه نهایی شده
9- ارائه برنامه نهایی تدوين شده به معاونت آموزشی ،مدیران محترم گروه ها ، مسئول محترم تحصیلات تکمیلی و رئيس اداره آموزش .
10- حضور در دفتر برنامه ريزی جهت پاسخگويی به سئوالات و مشکلات مربوط به برنامه های کلاسی دانشجويان
11- برقراری ارتباط با اساتيد مدعو جهت آگاهی از وضعيت دانشجويان، کلاس ها و برگزاری آنها
12-کنترل و نظارت بر حسن اجرا و برگزاری کلاس ها در زمان مقرر و در صورت لزوم  ارائه بازخورد به مدرسین محترم
13- برقراری ارتباط با دانشجويان به منظور اجرای هر چه بهتر برنامه های ترم جاری، رسیدگی به شکایت مرتبط با مباحث آموزشی
14-  پیگيری و کنترل گزارشات مربوط به نواقص و مشکلات فيزيکی کلاس ها
15- گزارش عملکرد هر نيمسال به معاونت آموزشی