برنامه امتحانات پايان ترم دانشجويان نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
 

****************************************************
برنامه آموزشی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98


*****************************************************************************


مسئول برنامه ریزی : خانم دکتر سیده فاطمه جلالی نیا
شماره داخلی: 149

 

شرح وظایف واحد برنامه ریزی :

1- ارائه ارایش دروس پيشنهادی واحد های درسی برای دانشجويان در ورودی ها و مقاطع مختلف و ارائه آن به معاونت آموزشی

2- برنامه ریزی جهت ورودی های مختلف پرستاری و مامایی در مقاطع مختلف

3-ارائه برنامه به مدیران محترم گروه های مختلف اموزشی و مسئول محترم تحصیلات تکمیلی

4- بررسی پيشنهادات مدیران گروه ها، مدرسين و دانشجويان، و کاربرد پيشنهادات ارائه شده برای برنامه های ترم آينده

5- برقراری ارتباط با اساتيد مدعو برای آگاهی از درخواست آنها نسبت به روز و زمان برگزاری واحد درسی برای ترم اتی

6- دعوت از اساتید خارج از دانشکده (مدعو) و تهيه پيش نويس نامه های مربوط به انان

7- تدوین برنامه امتحانات و ارئه ان به دایره امتحانات ودانشجویان

8- تدوين برنامه تخصیص شماره کلاس هابا توجه به برنامه نهایی شده

9- ارائه برنامه  نهایی تدوين شده به معاونت آموزشی ،مدیران محترم گروه ها مسئول محترم تحصیلات تکمیلی و رئيس اداره آموزش .

10- حضور در دفتر برنامه ريزی جهت پاسخگويی به سئوالات و مشکلات مربوط به برنامه های کلاسی دانشجويان

11- برقراری ارتباط با اساتيد مدعو جهت آگاهی از وضعيت دانشجويان، کلاس ها و برگزاری آنها

12-کنترل و نظارت بر حسن اجرا و برگذاری کلاس ها در زمان مقرر و در صورت لزوم  ارائه بازخورد به مدرسین محترم

13- برقراری ارتباط با دانشجويان به منظور اجرای هر چه بهتر برنامه های ترم جاری، رسیدگی به شکایت مرتبط با مباحث اموزشی

14-  پی گيری و کنترل گزارشات مربوط به نواقص و مشکلات فيزيکی کلاس ها

15- گزارش عملکرد هر نيمسال به معاونت آموزشی