کارکنان کتابخانه
 


 

 
رئیس کتابخانه: خانم محبوبه روضه
تلفن تماس : 61054563 
 رزومه 
شرح وظایف


خانم  مهناز محمدی: کتابدار بخش خدمات فنی
داخلی 564
رزومه 

شرح وظایف
آقای عباس نیکبخت : کتابدار بخش امانت
داخلی 565

رزومه 
شرح وظایف

خانم فاطمه غیاثی طبری: کتابدار بخش پایان نامه ها و نشریات
داخلی 565

  رزومه 
شرح وظایف
خانم گوهری : کتابدار بخش امانت
داخلی 565
رزومه
شرح وظایف
  خانم مشایخ: کتابدار بخش امانت
داخلی 565
 رزومه 
شرح وظایف