جهت تماس با دفتر تحصیلات تکمیلی به آدرس زیر مراجعه نمایید.
 
                                                 Higher_education@tums.ac.ir                                       

تهران میدان توحید ، خیابان دکتر میرخانی ،(نصرت شرقی) ، دانشکده پرستاری و مامایی
کد پستی 1419733171
تلفن : 66924411  -   61054124