فرآیند های دفتر تحصیلات تکمیلی
فرایند حذف پروپوزال پایان نامه در پژوهشیار
فرآیند ثبت نام دانشجویان
فرآیند برگزاری مراسم معارفه دانشجویان
فرآیند انتخاب استاد راهنما
فرآیند انتخاب استاد مشاور و مشاور آمار
فرآیند اخذ فرصت مطالعاتی خارج از کشور
فرآیند بررسی و تأیید طرح رساله دکتری تخصصی
فرآیند برگزاری جلسات ادواری هیأت رئیسه با دانشجویان دکتری
فرآیند برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی
فرآیند پیش دفاع و دفاع نهایی دانشجویان دکتری
فرآیند دفاع نهایی دانشجویان ارشد
فرآیند آزمون جامع
فرآیند ارسال حکم مأموریت و مرخصی دانشجویان دکتری
فرآیند صدور حکم کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری
فرآیند معرفی جمع آوری اطلاعات
فرآیند درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
فرآیند اعلام وضعیت تحصیلی دانشجوی واجد شرایط اخذ فرصت تحصیلی
فرآیند ارسال فرم اصلاحیه نمره
فرآیند ارسال گواهی زایمان جهت استفاده از مرخصی استعلاجی
فرآیند فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری