اهم مصوبات شورای تحصیلات  تکمیلی

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
حق نظارت در دوره دکترا و کارشناسی ارشد

 

مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
الزام تکمیل فرم پیشرفت پایان نامه

مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
جلسات دفاع دانشجویان دکترا و تعیین ناظرین به همراه صورت جلسه
مصوبات هفتادوهفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
وضعیت استاد راهنمایی دانشجویان دکترا
مصوبات سی و ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
پروپوزال های مداخله ای
مصوبات سی و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
خروجی پایان نامه ها ؛ Affiliation
مصوبات هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
ذکر نام استاد راهنما در مقالات مستخرجه
مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
حجم پایان نامه ها
مصوبات چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
Format  عناوین ؛ شرط انتخاب استاد ناظر
مصوبات دهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
حفظ معیارهای علمی پایان نامه ؛ در کمیته تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی
ترکیب داوران جلسات دفاع ؛الزام پیش دفاع دانشجویان دکتری