مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی
 


ریاست : آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
 

مدیر دفتر ریاست و دبیر هیات رئیسه : دکتر فاطمه خوشنوای فومنی
 

مشاور ریاست دانشکده در امور اجرایی- پشتیبانی : آقای عباس هوشمند
 

معاون آموزشی :  دکتر هومن شهسواری
 

معاون پژوهشی : دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور
 

معاون بین الملل: خانم دکتر خاطره سیلانی
 

معاون دانشجویی و فرهنگی : دکتر اکرم السادات سادات حسینی
 

معاونت اداری و مالی :  دکتر فاطمه نوغانی
 

مدیر روابط عمومی : خانم شیما سادات عطری