مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی
 


پیام ریاست دانشکده                  ملاقات با ریاست

 
ریاست : آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

مدیر دفتر ریاست و دبیر هیات رئیسه : دکتر فاطمه خوشنوای فومنی

مشاور ریاست دانشکده در امور اجرایی- پشتیبانی : آقای عباس هوشمند

معاون آموزشی :  دکتر هومن شهسواری

معاون پژوهشی : دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور

معاون بین الملل: خانم دکتر خاطره سیلانی

معاون دانشجویی و فرهنگی : دکتر اکرم السادات سادات حسینی

معاونت اداری و مالی :  دکتر فاطمه نوغانی

مدیر روابط عمومی : خانم شیما سادات عطری