مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

ریاست : آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
*************************************************************************
معاون آموزشی :  دکتر هومن شهسواری
معاون دانشجویی و فرهنگی : دکتر اکرم السادات سادات حسینی
معاونت اداری و مالی :  دکتر فاطمه نوغانی