ریاست :آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

مسئول دفتر ریاست : هنگامه سادات سیدمیرنسب

معاون آموزشی :  دکتر ناهید دهقان نیری

معاون پژوهشی : دکتر زیبا تقی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی : خانم فاطمه رحیمی کیان

معاونت اداری و مالی : آقای هادی سیف

معاونت بین الملل: 

مدیر روابط عمومی : خانم شیما سادات عطری