معاون آموزشی :  دکتر ناهید دهقان نیری

معاون پژوهشی : دکتر زیبا تقی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی : خانم فاطمه رحیمی کیان

معاونت اداری و مالی : آقای هادی سیف
 

معاونت بین الملل: آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
 

مدیر روابط عمومی : خانم شیما سادات عطری