مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی

 
ریاست دانشکده 
 
آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
 
                     
               
معاون آموزشی
دکتر هومن شهسواری
     معاون پژوهشی
 دکتر مهرناز گرانمایه
    معاون بین الملل
دکتر خاطره سیلانی
             
                   
 
سرپرست معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتر حسن برکتی
 
          معاونت اداری و مالی
      محمود معصومی گودرزی