مروراجمالی پروژه تعالی سازمانی دردانشکده پرستاری و مامایی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس پروژه

مدیر پروژه

کمیته علمی

کمیته اجرایی

دبیرخانه

تعالی سازمانی در دانشکده پرستاری و مامایی

معرفی پروژه های تعالی سازمانی :  پروژه فرآیندها        پروژه 5s

تعالی سازمانی و دانشجو

مقدمه ای بر مدل تعالی سازمانی EFQM

بنرهای تعالی                                            پمفلت راهنما                                           خبرنامه