شرح وظایف دبیر اجرایی تعالی سازمانی :

×     همراهی با مدیر تعالی برای تامین سایر پیش نیازهای آموزشی برای برگزاری کارگاه ها ، دوره های آموزشی و  سمینارهای تعالی سازمانی .

×     ایجاد انگیزه و جلب اطمینان، مساعدت و حمایت کارکنان از فرآیند خودارزیابی .

×     تسهیل روند اجرای فرآیند خودارزیابی و حذف مشکلات و عوامل ضد انگیزش در مسیر تحقق اهداف فرآیندخودارزیابی .

×     تهیه و تدوین آیین نامه ها ، دستور العمل های اجرایی و ابلاغ مصوبات کارگروه های تخصصی .

×     تهیه و تنظیم صورت جلسه های کارگروه های تعالی سازمانی.

×     تهیه و تنظیم مستندات مورد نياز مدل‌هاي تعالي سازمانی (EFQM).

×     انجام فراخوان و گردهمایی عمومی به نحو مقتضی و سایر فعالیت های مرتبط با امور اجرایی فرآیند.

×  اشاعه فرهنگ سرآمدي در دانشکده با اطلاع رسانی مستمر در خصوص پیام ریاست تعالی سازمانی دانشکده  ، ايجاد فضاي مناسب و تمهیدات مقتضی برای يادگيري گروه ها و افراد دانشکده از طريق برگزاري يا شرکت در سمينارها و غيره.

×     هماهنگی جهت صدور گواهینامه دوره های آموزشی .