شرح وظايف دبیر علمی تعالی سازمانی :
 

×ايجاد فضاي مناسب براي برگزاري جلسات بهينه كاوي در سطح گروه های تعالی سازمانی .

×تحلیل کارشناسی شواهد برای تعیین نقاط قوت و زمینه های بهبود معیارهای تعالی سازمانی .

×نظارت بر نقاط قوت و نواحی قابل بهبود شناسایی شده توسط کارگروه های خودارزیابی.

×انعکاس عملکرد کارگروه های خودارزیابی و اثر بخشی روش های اجرایی برای تصمیم گیری های آتی در خصوص چگونگی اجرای فرآیند.

×تحلیل، ارائه و تشریح نتایج خودارزیابی کارگروه های تعالی سازمانی دانشکده .

×اجرای اثربخش و مبتنی بر واقعیت فرآیند خود ارزیابی با توجه به شناخت از دانشکده و فرآیندهای حاکم بر آن .

×کنترل و نظارت بر اطلاعات و داده های نادرست کارگروه های تعالی سازمانی .

×تعیین خروجی های فرآیند خود ارزیابی و استفاده آن در مسیر تدوین برنامه های بهبود.

×تهیه گزارش نهایی از فرآیند خودارزیابی انجام شده و پروژه های بهبود دانشکده ، جهت ارائه به ریاست تعالی سازمانی .