مسئول دبیرخانه تعالی سازمان
ادرس دبیرخانه : دانشکده پرستاری و مامایی -ساختمان معاونت اداری مالی


 

شرح وظایف مسئول دبیرخانه تعالی :

×     هماهنگی و اعلام برنامه زمان بندی کارگاه های آموزشی توافق شده با کارگروه های تعالی سازمانی در تمام مراحل اجرای فرآیند خودارزیابی و پروژه های بهبود دانشکده .

×     برنامه ريزي، ارزشيابي و نظارت بر روند اجراي طرح هاي مربوط به تعالي سازمانی دانشكده.

×     پي گيري  و هماهنگي با واحدهاي ذيربط و اقدام به موقع جهت جمع آوري داده‌ها.

×     برنامه ريزي دقيق و منظم براي بروز كردن اطلاعات و داده های کارگروه های تعالی سازمانی  دانشكده.

×     مساعدت با ارزیاب ها و جمع آوری کنندگان اطلاعات برای گردآوری اطلاعات لازم برای اجرای فرآیند خود ارزیابی .

×     ارائه اطلاعات لازم به ریاست و مدیر تعالی سازمانی.