مدير تعالي سازماني :

×     برنامه ریزی برای اجرای اثر بخش فرآیند خود ارزیابی و تعیین الزامات و پیش نیازهای فرآیند.

×     در اختیار گذاشتن نیرو وزمان کافی برای انجام اثر بخش و کارآمد فرآیند خود ارزیابی .

×     صحه گذاری مکانیسم اجرای فرآیند خودارزیابی و تائید صحت نتایج حاصله .

×     برقراری ارتباط موثر بین ارکان و سطوح اجرایی فرآیند خودارزیابی جهت ارتقاء عملکرد کارگروه های خود ارزیابی و افزایش اثر بخشی نتایج حاصله .

×     تلاش در جهت توسعه و گسترش آشنایی با مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی( EFQM  ) و رویکردهای خود ارزیابی در سطح دانشکده .

×     تعیین دقیق منابع مورد نیاز ( مالی، سخت افزاری، نرم افزاری، مغزافزاری) برای تحقق برنامه های اجرایی و نیز جلب حمایت ریاست در گام های اجرایی فرآیند.

×     تعیین پیش نیازها و برنامه های آموزشی برای اعضاء کارگروه های خودارزیابی متناسب با وظایف هر یک از اعضاء در کارگروه خودارزیابی و برنامه ریزی برای تحقق آن ها .

×     تدوین راهکارهایی کارآمد برای اطلاع رسانی از محتوی، گام های اجرایی و اهداف و نتایج فرآیند خودارزیابی در دانشکده  و برنامه ریزی برای اجرای آن ها به نحوی که بتواند به خوبی زمینه استقرار فرآیند را در سازمان ایجاد نماید .

×     کنترل و نظارت بر پیشرفت مراحل اجرایی فرآیند خودارزیابی و صحه گذاری آن ها جهت ارائه به ریاست .