سطوح تعالی

سطوح تعالی، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌كند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی، دارای سطوح گواهی تعهد به تعالی، تقدیرنامه برای تعالی و تندیس‌های بلورین، سیمین و زرّین است.

فرآیند جایزه در هر كدام از این سطوح و در هر كدام از بخش‌های جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی به تفكیك به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یك از سطوح در هر گروه، بطور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند. شرایط متقاضیان و حد نصاب‌های مربوطه به هر یك از سطوح در پی می‌آید.

سازمان‌هایی كه به هر یك از سطوح تعالی دست پیدا كنند، می‌توانند از نشان مربوط به همان سطح در تبلیغات خود استفاده كنند. دستیابی به هر یك از سطوح فوق به میزان امتیاز كسب شده در ارزیابی بستگی دارد.

سطح تندیس

متقاضیانی كه مدل تعالی سازمانی را بطور كامل بكار گرفته و طی دوره عملكرد حداقل 3 سال اخیر، بهبود مستمر را در فعالیت‌های خود نشان داده‌اند،‌ به شرط کسب حد نصاب تعیین شده كه مشروح آن در ادامه می‌آید، به تندیس‌های بلورین، سیمین و زرین دست خواهند یافت.

حد نصاب دستیابی به تندیس‌ها:

1.تنها یك متقاضی كه حائز بیشترین امتیاز از بین متقاضیان باشد، مشروط بر اینكه امتیاز كسب شده بیشتر از 650 باشد، برنده تندیس زرّین خواهد بود.

2.متقاضیانی كه امتیاز كسب شده آنها بیش از 550 باشد، برنده تندیس سیمین خواهند بود.

3.متقاضیانی كه امتیاز كسب شده آنها بیش از 450 باشد، برنده تندیس بلورین خواهند بود.
 

شكل17-: نشان تندیس‌ها

سطح تقدیرنامه برای تعالی

به متقاضیانی كه با مدیریتی خوب به پیشرفت‌هایی در جهت تعالی سازمانی نائل شده‌اند، به شرط كسب حد نصاب تعیین شده برای این سطح " تقدیرنامه " اعطاء می‌شود.

 

حد نصاب دستیابی به سطح تقدیرنامه برای تعالی:

با توجه به دامنه نسبتاً وسیع امتیازها در سطح "تقدیرنامه برای تعالی" و تمایل متقاضیان و ارزیابان برای تفكیك این سطح به دامنه‌های كوچكتر كه نشان دهنده ارتقاء سازمان‌ها باشد، مقرر شده است امتیاز این سطح خود به چهار گروه 2 ستاره، 3 ستاره، 4 ستاره و 5 ستاره با توجه به میزان امتیاز كسب شده به شرح زیرتقسیم شود:

1. 2 ستاره برای امتیاز بین 300 تا 350

2. 3 ستاره برای امتیاز بین 351 تا 400

3. 4 ستاره برای امتیاز بین 401 تا 450

4. 5 ستاره برای امتیاز بیشتر از 450

شكل ‏27- : نشان تقدیرنامه برای تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی

سازمان‌هایی كه با برنامه‌های آموزشی و اجرای یكی از فرایندهای خود ارزیابی، در مسیر تعالی گام نهاده‌اند، می‌توانند برای سطح گواهی تعهد به تعالی تقاضا كنند.

 

ویژگی‌های عمومی متقاضیان سطح گواهی تعهد به تعالی:

 سازمان‌های متقاضی دریافت " گواهی تعهد به تعالی "، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

1.اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی که به وسیله آن بتوان نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج كرد.

2.استخراج و اولویت‌بندی برنامه‌های بهبود

3.به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود

4.در مجموع در شرکت متقاضی باید حداقل در سطح مدیران ارشد و میانی آشنایی کاملی با مدل، مفاهیم و معیارهای آن وجود داشته باشد و برای این منظور یك نفر از مدیران ارشد را به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب و دوره‌های آموزشی مرتبط با مدل تعالی سازمانی را برگزار کرده باشد و تعهد رهبران شرکت به اجرای برنامه‌های بهبود و انجام خود ارزیابی‌های دوره‌ای در چارچوب مدل تعالی سازمانی مشهود باشد.


شكل ‏37-: نشان گواهی تعهد به تعالی