دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دانشكده پرستاري و مامایی

شوراي بورس و مأموریت های آموزشی 


تركيب اعضاي شوراي بورس دانشكده بدين شرح است: 
 • رئيس دانشكده( رئيس شورا)
 • معاون بين الملل دانشكده(دبير شورا)
 • معاون آموزشي دانشكده 
 • معاون پژوهشي دانشكده
 • مدير گروه مربوطه

وظايف شوراي بورس دانشكده:
 • بررسي تقاضاهاي دورههاي داخل و خارج كشور براساس مفاد دستورالعمل و نياز گروه هاي مربوطه
 • بررسي تقاضاهاي استفاده از بورس تحصيلي داخل كشور براساس مفاد دستورالعمل
 • بررسي مدارك معرفي شدگان آزمون بورس تحصيلي خارج كشور
 • نيازسنجي مدون و ساالنه از گروه هاي آموزشي جهت معرفي افراد در قالب سفرهاي برنامه ريزي شده
 • تعيين اساتيد ناظر براي بورسيه هاي خارج كشور
 • پيگيري و اعالم بازگشت دانشجويان بورسيه
 مأموریت آموزشی
 

سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور

 
همایش های خارج از کشور 


فرصت مطالعاتی خارج از کشور 

مرحله دوم – نحوه پرداخت هزینه 3 ماه اول دوره

مرحله سوم – درخواست تمدید دوره

مرحله چهارم – پس از بازگشت از دوره

 

مآموریت های آموزشی دفتر همکاری با متخصصان و محققان ایرانی غیر مقیم

 
فرم ها

 
 
راهنماها

 • راهنمای سفرهای خارج و داخل کشور اعضای هیأت علمی
 • راهنمای استفاده از دوره فرصت مطالعاتی
 • راهنمای ارائه گزارش شرکت در کنگره و ارائه مقاله