عنوان فرآیند

روش اجرایی برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی با مراکز علمی و دانشگاه های معتبر در سطح منطقه و دنیا

روش اجرایی برگزاری کارگاه، کنگره، سمينارو دوره های آموزشی بين المللی با  توجه به نيازهای آموزشی با همکاری اساتيد برجسته داخلی و خارجی

روش اجرایی شرکت در پروژه های پژوهشی مشترک با کشورهای منطقه و دنيا

روش اجرایی برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در قالب ويدئو کنفرانس  وDLN  و اخذ مدارک بين المللی معتبر  يا   Joint Degree


روش اجرایی شركت در همايش هاي بين المللي

روش اجرایی امضا تفاهم نامه های آموزشی و پژوهشی با مرا کز علمی  و دانشگاه های معتبر در سطح منطقه و دنيا

روش اجرایی پذيرش دانشجويان خارجي

روش کار ماموريت آموزشي داخل / خارج کشور

روش اجرایی روش کار فرصت هاي مطالعاتي

روش اجرایی ارزیابی توانمندیهای زبان انگلیسی اساتید متقاضی ارتقای رتبه علمی

روش اجرایی ارسال فرمهای خارج ازکشور