فرآیندهای بین المللی سازی و دستورالعمل ها

دستورالعمل استفاده ار دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه

دستورالعمل جدید شرکت در همایش های علمی خارج از کشور 


دستورالعمل اجرایی دوره phD استاد محور ویژه متقاضیان بین الملل ( اتباع خارجی )


دستورالعمل اجرایی دوره phD استاد محور ویژه متقاضیان بین الملل

دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران

آخرین دستور العمل سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیأت علمی و کارکنان 
قابل اجرا از 97/7/1 (جدید)

رآخرین دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت و ارائه مقاله
قابل اجرا از 97/7/1 ( جدید)

آخرین دستور العمل فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
قابل اجرا از 97/7/1 ( جدید) 

دستورالعمل استفاده از مأموریت آموزشی داخل و خارج از کشور

آخرین دستورالعمل گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، قابل اجرا از 97/7/1

دستورالعمل برنامه  همکاری با متخصصان و محققان ایرانی  غیر مقیم

دستورالعمل مآموریت خارج از کشور

فرم درخواست همکاری متخصصان ایرانی غیر مقیم

فرم درخواست گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
( فرم شماره 1 ) 

فرم درخواست گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
( فرم شماره 2 )