فرآیندهای بین المللی سازی و دستورالعمل ها

دستورالعمل استفاده ار دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه
*** متمم دستورالعمل فرصت مطالعاتی هیات علمی  ***

دستورالعمل جدید شرکت در همایش های علمی خارج از کشور 
***  متمم دستورالعمل شرکت در کنگره خارجی و ارائه مقاله  ***

دستورالعمل اجرایی دوره New Route PhD   ویژه دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی)

دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج کشور
برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران

  *** متمم دستورالعمل فرصت مطالعاتی دانشجویان  ***

آخرین دستور العمل سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیأت علمی و کارکنان 

دستورالعمل استفاده از مأموریت آموزشی داخل و خارج از کشور

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در سال 1401

فرم درخواست همکاری متخصصان ایرانی غیر مقیم

فرم درخواست گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
( فرم شماره 1 ) 

فرم درخواست گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
( فرم شماره 2 )