کارگاه های مرکز فناوری اطلاعات
 
1 - کارگاه مهارت های فناوری اطلاعات مقدماتی ، سه روزه (18/7/91 و 22/7 /91 و 25/7/91)

2- کارگاه مهارت های فناوری اطلاعات پیشرفته ، سه روزه (2/8 /91 و 9/8 /91 و 16/8/91)

3- کارگاه فناوری اطلاعات در پژوهش، دو روزه (6/8/91 و 7/8/91)

4- کارگاه کتابخانه دیجیتال ، یک روزه (24/7/91)

5- کارگاه کتابخانه دیجیتال ، یک روزه (26/7/91)

6- کارگاه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی، دو روزه ( 5/10/91 و 6/10/91)

7-کارگاه کتابخانه دیجیتال ، یک روزه (29/8/91)