اهداف معاونت بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی
بر اساس راهبرد های آموزشی و پژوهشی نقشه علمی دانشگاه
و معیار های رتبه بندی  TUMS Ranking


اهداف

  • حرکت در راستای سیاست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت گسترش حضور علمی و فرهنگی در سطح کشور، منطقه و جهان
  • تلاش در جهت تحقق اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله كشور و اهداف نقشه جامع علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • ارائه خط مشي و سياست گذاري مناسب و قابل اجرا به منظورگسترش فعاليتهاي هدفمند واثر بخش
  • معرفي معاونت بين الملل در داخل و خارج كشور به عنوان جايگاه اصلي برقراري تبادلات علمي و ارتقا رتبه دانشکده در سطح منطقه و بين الملل
  • تعيين محورهاي ارتباطي- فعاليتي جهت ارتقاء روابط و امور بين الملل، توسعه همکاری ها و ارتباطات بين دانشگاهی و بين المللی
  • افزايش توان جذب منابع مالي در داخل و خارج كشور
  • توانمندسازی نيروي انساني (اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي ) در امور بين الملل
  • توسعه کمی و کیفی انتشار مجلات، مقالات و كتب بين المللي معتبر