معرفي كاركنان:


  • معاون بین الملل : دکتر خاطره سیلانی ، داخلی 130
  • مسئول دفتر معاونت بين الملل: مژده سلطانی ، داخلی 120
  • مدیر توسعه امور بین الملل : داخلی 119
  • نماینده اعتبار بخشی و رتبه بندی: دکتر سریه پورتقی ، داخلی 209
  • مسئول وب سایت  بین الملل : آیدا قوامی ، داخلی 122
  • کارشناس امور بین الملل : مریم شجاعی ، داخلی 122