معرفي كاركنان:


  • مسئول دفتر معاونت بين الملل: فریبا معصومی عمید آبادی ، شماره تماس: 61054120

  • مسئول توسعه امور بین الملل : دکتر افسانه صدوقی اصل 

  • کارشناس امور بین الملل : مریم شجاعی