معرفي كاركنان:


  • معاون بین الملل : دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی 
  • مسئول دفتر معاونت بين الملل: فریبا معصومی عمید آبادی ، شماره تماس: 61054120
  • مسئول توسعه امور بین الملل : دکتر افسانه صدوقی اصل 
  • نماینده اعتبار بخشی و رتبه بندی: دکتر سریه پورتقی
  • مسئول وب سایت  بین الملل : آیدا قوامی
  • کارشناس امور بین الملل : مریم شجاعی
  • کارشناس امور بین الملل : پرویز وفا