معرفي كاركنان:


  • معاون بین الملل : 
  • مسئول دفتر معاونت بين الملل: فریبا معصومی عمید آبادی ، شماره تماس: 61054120
  • مسئول توسعه امور بین الملل : دکتر خاطره سیلانی
  • نماینده اعتبار بخشی و رتبه بندی: دکتر سریه پورتقی
  • مسئول وب سایت  بین الملل : آیدا قوامی
  • کارشناس امور بین الملل : مریم شجاعی
  • کارشناس امور بین الملل : پرویز وفا  
  • کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی امور بین الملل : ریحانه نظری