معاون بين الملل : دکتر خاطره سیلانی 
مرتبه علمی: استادیار
تخصص : دکتری تخصصی پرستاری

شماره تماس مستقیم :  66914368  
 توسعه روابط بين الملل، فرآيند تماميت بخشيدن به ابعاد مختلف بين المللي است كه تأثير آن در نحوه عملكرد سيستم بهداشتي درماني، آموزش، يادگيري و تحقيقات دانشگاه ظهور مي‌يابد. فاكتورهاي اصلي توسعه روابط بين الملل عبارتند: از بين المللي شدن برنامه هاي آموزشي، تبادل اعضاي هيات علمي و بازديدهاي مختلف، توسعه پروژه هاي بين المللي، داشتن تحقيقات مشترك با كشورهاي مختلف دنيا، بين المللي شدن برنامه هاي آكادميك، داشتن تفاهم نامه هاي بين المللي، آگاهي يافتن از فرهنگ هاي متفاوت دنيا، برقراري تعهدات ارتباطي، علمي، پژوهشي بين مديران، تبادل اطلاعات مهارتها و دانش در زمينه هاي متفاوت، يافتن منابع مالي جهت حمايت پروژه هاي تحقيقاتي و بورسيه در مقاطع مختلف آموزشي.

ما انتظار داريم اعضاء هيات علمي و دانشجويان دانشكده در فعاليت هاي بين المللي جهت توسعه برنامه هاي علمي (آموزشي، پژوهشي) شركتي فعالانه داشته باشند و نهايتاً اين ارتباط بتواند در ارتقاء سطح بهداشتي افراد، خانواده آنان و جامعه نقش بسزايي داشته باشد. ما همچنين براين اعتقاد هستيم كه در توسعه روابط بين الملل نبايد تنها تاكيد برارائه خدمات به اعضاء هيات علمي ساير كشور باشد، بلكه بيشتر بر اين نكته توجه گردد كه با توسعه روابط بين الملل چه سودي عايد ما مي گردد. به همين دليل اصول اساسي همكاري ها و ارتباطات دو جانبه، با توجه به اولويت هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران بايد صورت گيرد.
 
 
دکتر خاطره سیلانی 

معاون بين الملل دانشكده پرستاري و مامايي