برنامه درسی نیمسال دوم 93-92   دانشجویان بین الملل  Winter 2014 Schedule

دریافت فایل Schedule کلاس های زمستان 2014


 
نیمسال اول 92-93

Fall 2012
1-    برنامه کلاس  Schedule

2-   طرح درس ها  Course plan  :  


Teaching New Approaches     رویکردهای نوین تدریس- خانم دکتر غیاثوندیان
Nursing Challenges Issues چالش های پرستاری – خانم دکتر سید فاطمی
Teaching practice   تمرین تدریس  - آقای دکتر ویس مرادی
Nursing educational systems سیستم های آموزش پرستاری - آقای دکتر نگارنده
Information Technology in Nursing فناوری اطلاعات پرستاری - خانم مهندس درویش