فرم های ارزشیابی دانشجویان

فرم ارزشیابی کارآموزی اصول مدیریت خدمات پرستاری

تکالیف و راهنماهای درس کارورزی مدیریت

فرم بررسی و شناخت بخش در کارآموزی مدیریت پرستاری

فرم تقسیم کار بخش در کارآموزی مدیریت پرستاری

فرم کار روزانه (کارآموزی اصول مدیریت خدمات پرستاری)

Log Book کارآموزی در عرصه مدیریت کارشناسی پرستاری

Log Book کارآموزی در عرصه مدیریت کارشناسی پرستاری (با رویکرد ترکیبی در شرایط شیوع بیماری کرونا)