برنامه هفتگی اساتید گروه داخلی جراحی

دکتر علیرضا نیک بخت نصرآبادی

 دکتر شهرزاد غیاثوندیان

دکتر شکوه ورعی

دکتر هومن شهسواری   

دکتر معصومه ذاکری مقدم

دكتر مژده نويد حميدي

دکتر فریبا تباری 

دکتر نسرین رسولزاده

 دکتر لیلا صیادی

دکتر زهرا روددهقان

دکتر اسمعیل محمدنژاد

دکتر آرپی مانوکیان

دکتر  نسیم امینایی چترودی

دکتر آرزو راستی

 دکتر زهرا عباسی دولت آبادی

خانم ثریا نجاتی 

دکتر آسیه درویش

دکتر سیده فاطمه جلالی نیا

دکتر شهناز اسماعیلی

خانم فرشته امینی

خانم سوسن نوری کرمانشاهی 

خانم سمیه صادقی

خانم صدیقه ترابی

خانم فاطمه محمدی نژاد

خانم سمیه مولایی

خانم ستاره تاجداری