طرح درس های گروه روانپرستاری
نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396
طرح درس بهداشت روان 1
گارشناسی پرستاری ، مدرس : محمدرضا موقری
طرح درس بهداشت روان 2
کارشناسی پرستاری دوره 53 ، مدرس : محمدرضا موقری
روان شناسی فردی و اجتماعی
کارشناسی پرستاری ، مدرسین: دکتر سهیل رحیمی و دکتر فتانه قدیریان
روان شناسی در مامایی
کارشناسی مامایی ، مدرس : دکتر ترانه تقوی
پرستاری سالمندان(2)، وضعیت روانشناختی، بیماریها و اختلالات روانی
نظریه ها و الگوهای پرستاری و کاربرد آنها
کارشناسی ارشد ، مدرسین: دکتر هومن شهسواری ، محمد رضا موقری
طرح و برنامه ریزی درسی
کارشناسی ارشد پرستاری دوره 28، مدرسین: دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دکتر معصومه ایمانی پور، دکتر ترانه تقوی
سایکوفارماکولوژی بالینی
کارشناسی ارشد، مدرس دکتر فتانه قدیریان
فوریت های روان پرستاری
کارشناسی ارشد، مدرس:محمدرضا موقری
مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی
کارشناسی ارشد روانپرستاری
مداخلات روانپرستاری گورهی و خانوادگی
کارشناسی ارشد ، مدرس: محمدرضا موقری
اصول مشاوره در روانپرستاری
کارشناسی ارشد، مدرس: دکتر فاطمه نوغانی
مداخلات روانپرستاری گروهی و خانوادگی
کارشناسی ارشد ، مدرسین: دکتر فاطمه نوغانی و محمدرضا موقری
کارآموزی بهداشت روان
کارشناسی پرستاری
کارورزی بهداشت روان
کارشناسی پرستاری
کارورزی مدیریت پرستاری
کارشناسی ارشد
کارورزی در عرصه
کارشناسی ارشد روان پرستاری
کارآموزی اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبت های روان پرستاری
کارشناسی ارشد ، مدرسک دکتر ترانه تقوی
کارآموزی مداخلات فردی بزرگسالان
کارشناسی ارشد، مدرس: دکتر ترانه تقوی
سیلابس دوره بالینی عرصه بهداشت روان 2
کارشناسی پرستاری
سیلابس دوره بالینی فوریت های روان پرستاری
کارشناسی ارشد، مدرس: محمدرضا موقری
سیلابس دوره بالینی مداخلات روانپرستاری خانوادگی
کارشناسی ارشد، مدرس : محمدرضا موقری
سیلابس دوره بالینی اختلالت روانی سالمندان و مراقبت های روان پرستاری
کارشناسی ارشد، مدرس: محدرضا موقری
سیلابس دوره بالینی اعتیاد و مراقبت های روان پرستاری
کارشناسی ارشد
سیلابس دوره بالینی مداخلات روانپرستاری گروهی
کارشناسی ارشد