کارشناسی 

بهداشت روان

پرستاری بیماری های روان

روانشناسی فردی اجتماعی

کارآموزی پرستاری بیماری های روان

کاراموزی بهداشت روان 1

کارگاه ایمنی بیمار در بخش های روان

کارگاه ایمینی مدد جو 

 


 کار شناسی ارشد روانپرستاری

اختلالات روانی سالمندان و مراقبتهاي روان پرستاري

اصول سلامت روان و روان پرستاری

اصول مشاوره در روان پرستاری

پرستاری اعتیاد (پیشگیری تا توانبخشی با رویکرد خانواده محور)

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

فوریت های روان پرستاری 

مداخلات روانپرستاری فردی

مداخلات روانپرستاری کودک و نوجوان

مداخلات روان پرستاری گروهی و خانوادگی

مدیریت پرستاری در بخش های روانپزشکی

كارآموزی داروشناسي اختصاصي

کارآموزی فوریت های روان پرستاری 

کارآموزی اختلالات روانی سالمندان و مراقبتهاي روان پرستاري

کارآموزی اصول سلامت دروان و روان پرستاری

كارآموزی اصول مشاوره در روان پرستاری 

کارآموزی پرستاری اعتیاد (پیشگیری تا توانبخشی با رویکرد خانواده محور)

کارآموزی مداخلات روانپرستاری بزرگسالان

كارآموزی مداخلات روانپرستاری فردی

كارآموزی مداخلات روانپرستاری کودک و نوجوان

کارآموزی مداخلات روان پرستاری گروهی و خانوادگی

کارآموزی مدیریت پرستاری در بخش روانپرستاری

کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی

 كارگاه استرس و كنترل استرس