طرح درس های گروه روانپرستاری
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

بهداشت روان (1)
کارشناسی پرستاری، مدرس دکتر سهیل رحیمی 

کارآموزی بهداشت روان
کارشناسی پرستاری، مدرس دکتر سهیل رحیمی

روانشناسی فردی و اجتماعی
کارشناسی پرستاری، مدرسین: دکتر سهیل رحیمی ، دکتر ترانه تقوی

پرستاری بیماریهای روان 
کارشناسی پرستاری ، مدرس دکتر فاطمه رضایت

اختلالات روان بزرگسالان و مراقبت های روان پرستاری
کارشناسی ارشد روان پرستاری، مدرس دکتر شیما نظری

مداخلات روانپرستاری فردی
کارشناسی ارشد روان پرستاری، مدرس دکتر شیما نظری

مدیریت پرستاری در بخش های روانپزشکی
کارشناسی ارشد روانپرستاری، مدرسین :  دکتر سهیل رحیمی، دکتر فاطمه حاجی بابایی