طرح درس های گروه پرستاری بهداشت جامعه و پرستاری سالمندی
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
پرستاری بهداشت محیط
کارشناسی پرستاری دوره 57
پرستاری سلامت فرد و خانواده
مقطع کارشناسی پرستاری ، دوره 58، مدرس: دکتر نسرین نیک پیما
پرستاری سلامت فرد و خانواده
کارشناسی پرستاری ، دوره اول پردیس کیش، مدرس: دکتر نسرین نیک پیما
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
کارشناسی پرستاری دوره 58 ، مدرس دکتر نسرین نیک پیما
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (1)
کارشناسی پرستاری ، دوره 59
پرستاری سلامت جامعه
کارشناسی پرستاری  دوره 59، گروه یک
پرستاری سلامت جامعه
کارشناسی پرستاری ،دوره 59 ، گروه دو
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران
کارشناسی پرستاری
اپیدمیولوژی در سالمندی
کارشاسی ارشد پرستاری سالمندی ،دوره هفتم
پرستاری سالمندی (1): بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
پرستاری سالمندی (1): بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی ( طرح دوره بالینی)
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
سیستم ها و ساختارهای مراقبتی سالمندان
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ، مدرس دکتر فیروزه بیات
روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
آموزش به فرد،خانواده و جامعه
کارشناسی ارشد پرستاری ، دوره 30، مدرس خانم فرزانه یوسفی
پرستاری سلامت جامعه ( گروه های اسیب پذیر)
کارشناسی ارشد پرستاری دوره 29
سلامت زنان و مردان در سنین باروری ، ( طرح دوره بالینی)
کارشناسی ارشد پرستاری
سلامت زنان و مردان در سنین باروری
کارشناسی ارشد پرستاری
روش تحقیق پیشرفته
کارشناسی ارشد
پرستاری سلامت جامعه ( خانواده )
کارشناسی ارشد سلامت جامعه
نظریه ها ، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها
کارشناسی ارشد ، مدرسین : دکتر رضا نگارنده
اقتصاد در پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ، مدرس دکتر رضا نگارنده
طرح درس روزانه کارآموزی بهداشت جامعه
پرستاری سالمندی(3) - مسائل و مشکلات اجتماعی دوره سالمندی 
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مدرس: دکتر الهام نواب
بررسی وضعیت سلامت سالمند 
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مدرس: دکتر الهام نواب
کارآموزی مدیریت پرستاری 
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مدرسین: دکتر امامزاده قاسمی، دکتر حاجی بابایی
مدیریت پرستاری بالینی 
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مدرسین: دکتر امامزاده قاسمی، دکتر حاجی بابایی
سیلابس دوره بالینی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 
کارشناسی پرستاری ، مدرس : دکتر سریه پورتقی
سیلابس دوره بالینی پرستاری اختلالات مادر و نوزاد
کارشناسی پرستاری ، مدرس : دکتر فیروزه بیات 
طرح دوره آموزش عملی - فیلد پرستاری سلامت فرد و خانواده