طرح دوره های گروه  پرستاری بهداشت جامعه و پرستاری سالمندی

 

 کارشناسی

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد ( پسران )

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری سلامت فرد و خانواده

کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان

کارآموزی پرستاری سلامت فرد و خانواده

کارآموزی سلامت جامعه

طرح دوره كارآموزی اختلال سلامت مادر و نوزاد

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

پرستاری و بهداشت محیط

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

پرستاری اختلال در سلامت مادر و نوزاد

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری سلامت فرد و خانواده

کارگاه جایگاه پرستار در طرح پزشک خانواده کارشناسی ارشد سلامت جامعه

آموزش به فرد ، خانواده و جامعه

کارآموزی آموزش به فرد ، خانواده و جامعه

پرستاری سلامت جامعه ( خانواده )

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه ( خانواده )

سلامت جامعه ( گروه های آسیب پذیر)

کارآموزی سلامت جامعه ( گروه های آسیب پذیر)

پرستاری و اقتصاد سلامت

آمار و روش تحقیق پیشرفته 

سلامت زنان و مردان در سنین باروری

کارآموزی سلامت زنان و مردان در سنین باروری

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

نظریه ها ، مدل های پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آنها

کارآموزی نظریه ها ، مدل های پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آنها

کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی

کارگاه خدمات سلامت در بلایا

اپیدمیولوژی پیشرفته 

ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم

برنامه ریزی و ارزشيابي مراقبت های پرستاری برای سلامت جامعه

فرهنگ و پرستاري

كارآموزی ارتقاء سلامت و سبک زندگي سالم

كارآموزی/ كارورزی: برنامه ریزی و ارزشیابي مراقبتهای پرستاری برای سلامت جامعه 

کارورزی نظام های عرضه خدمات سلامت 

  كارورزی

 نظام های عرضه خدمات سلامت

کارآموزی مدیریت و رهبری در پرستاری سلامت جامعه

کارآموزی مراقبت تسکینی

کارگاه خدمات سلامت در بلایا

کارگاه نیاز سنجی خدمات جامعه

مدیریت و رهبری در عرصه های پرستاری


 

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

اپیدمیولوژی در سالمندی

مراقبت های پرستاری در دارو درمانی سالمندان

روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

بررسی وضعیت سلامت مددجوی سالمند

کارآموزی بررسی وضعیت سلامت سالمند

پرستاری سالمندی 1 - بیماریها و اخنلالات جسمی عملکردی 

کارآموزی پرستاری سالمندی 1 - بیماریها و اخنلالات جسمی عملکردی

پرستاری سالمندی 3 - مسائل و مشکلات اجتماعی دوره سالمندی 

ساختارها و سیستم های مراقبتی ویژه سالمندان

کارآموزی ساختارها و سیستم های مراقبتی ویژه سالمندان

اپیدمیولوژی در سالمندی 

کارآموزی اپیدمیولوژی در سالمندی

مدیریت پرستاری 

کارآموزی مدیریت پرستاری

کارگاه سالمند آزاری و راه های پیشگیری از آن در خانواده و جامعه

نظریه ها ، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

پرستاری سالمندی ( 2) وضعیت روانشناختی بیماری ها و اختلالات روانی 

پرستاری سالمندی ( 2) وضعیت روانشناختی بیماری ها و اختلالات روانی

روش های آموزش به سالمندان سالم و ناتوان 

کارآموزی روش های آموزش به سالمندان سالم و ناتوان

سالمندی سالم و فعال

کارگاه مدیریت رفاه ، هزینه های سلامت و تامین اجتماعی سالمندان

کارآموزی پرستاری سالمندی سالم و فعال

کارآموزی نظریه ها ، مدل های پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آنها

کارآموزی پرستاری سالمندی 2

کارآموزی پرستاری سالمندی 3

کارآموزی مدیریت و رهبری در عرصه های پرستاری سالمندان

کارگاه ارائه خدمات سلامت در بلایا به سالمندان

کارگاه برقراری ارتباط با سالمندان سالم و ناتوان

مدیریت و رهبری در عرصه های پرستاری

مراقبت های پرستاری در دارو درمانی سالمندان (عملی) دکتری 

مباحث ویژه در پرستاری 

نظام ها و برنامه های آموزش پرستاری در ایران