طرح درس های گروه پرستاری بهداشت جامعه و پرستاری سالمندی
نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
پرستاری سلامت فرد و خانواده
مقطع کارشناسی پرستاری ، دوره 60، مدرس: دکتر نسرین نیک پیما
پرستاری سلامت فرد و خانواده
کارشناسی پرستاری ، پردیس کیش، مدرس: دکتر نسرین نیک پیما
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
کارشناسی پرستاری دوره 60 ، مدرس دکتر نسرین نیک پیما
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
کارشناسی پرستاری ،پردیس کیش دوره 2 ، مدرس دکتر نسرین نیک پیما
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (1)
کارشناسی پرستاری ، دوره 61
پرستاری سلامت جامعه
کارشناسی پرستاری  دوره 61
کارآموزی اختلال سلامت مادر و نوزاد
کارشناسی پرستاری ،مدرس دکتر نسرین نیک پیما
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران
کارشناسی پرستاری، مدرس دکتر شهزاد پاشایی پور 
سلامت جامعه 3
کارشناسی پرستاری ، دوره 59، مدرس خانم فرزانه یوسفی
 بهداشت مادران و نوزادان ( طرح دوره بالینی )
کارشناسی پرستاری ، مدرس دکتر سریه پورتقی
اختلال در سلامت مادر و نوزاد ( طرح دوره بالینی )
کارشناسی پرستاری ، مدرس دکتر نسرین نیک پیما
اپیدمیولوژی در سالمندی
کارشاسی ارشد پرستاری سالمندی ،مدرس دکتر نسرین نیک پیما
پرستاری سالمندی (1): بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
پرستاری سالمندی (1): بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی ( طرح دوره بالینی)
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
ساختارها و سیستم های  مراقبتی ویژه سالمندان
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ، مدرس دکتر شیما نظری
روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مدرسین دکتر پاشایی پور ، دکتر نیک پیما
آموزش به فرد،خانواده و جامعه
کارشناسی ارشد پرستاری ، دوره 31، مدرس خانم فرزانه یوسفی
پرستاری سلامت جامعه ( گروه های اسیب پذیر)
کارشناسی ارشد پرستاری دوره 30 ، مدرس دکتر نسرین نیک پیما
سلامت زنان و مردان در سنین باروری 
کارشناسی ارشد سلامت جامعه، مدرس دکتر شهزاد پاشایی پور 
سلامت زنان و مردان در سنین باروری( طرح دوره بالینی)
کارشناسی ارشد پرستاری
روش تحقیق پیشرفته
کارشناسی ارشد ، مدرسین دکتر نگارنده، دکتر پاشایی پور ، دکتر پورتقی
طرح دوره بالینی پرستاری سلامت جامعه ( خانواده )
کارشناسی ارشد سلامت جامعه، مدرس دکتر سریه پورتقی
نظریه ها ، الگوهای پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آنها
کارشناسی ارشد ، مدرسین : دکتر رضا نگارنده
نظریه ها ، الگوهای پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آنها( طرح دوره بالینی )
کارشناسی ارشد ، مدرسین : دکتر رضا نگارنده
ساختارها و سیستم های  مراقبتی ویژه سالمندان ( طرح دوره بالینی ) 
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ، مدرس دکتر شیما نظری
اقتصاد و پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ، مدرس دکتر رضا نگارنده
بررسی وضعیت سلامت سالمند 
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مدرس دکتر سریه پورتقی
ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم 
کارشناسی ارشد پرستاری ، مدرسین دکتر پاشایی پور ، خانم فرزانه یوسفی
ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم ( طرح دوره بالینی ) 
کارشناسی ارشد پرستاری ، مدرسین دکتر پاشایی پور ، خانم فرزانه یوسفی
اپیدمیولوژی پیشرفته 
کارشناسی ارشد سلامت جامعه، مدرس دکتر شهزاد پاشایی پور
داروشناسی سالمندی و فرآورده های مکمل
کارشناسی ارشد سالمندی ، مدرس دکتر شیما نظری
کارآموزی بررسی وضعیت سلامت سالمند
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مدرس دکتر سریه پورتقی
پرستاری سلامت جامعه ( خانواده ) 
کارشناسی ارشد سلامت جامعه