بسمه تعالی

گروه پرستاری مراقبت های ویژه و مدیریت پرستاری


 
 


مدیریت پرستاری رشته ای است که دانشجویان آن جهت ایفای نقش های سیاستگذاری، مدیریت و رهبری در سطوح مختلف پرستاری در نظام سلامت توانمند می شوند. دانش آموختگان این رشته، با بکارگیری فنون مدیریت و رهبری در جهت ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری بالینی و سلامتی در راستای استاندارد های ملی، منطقه ای و بین المللی عمل می نمایند. مدیریت پرستاری جنبه مهمی از مراقبت سلامت می باشدکه نیازمند سازماندهی و تصمیم گیری خردمندانه، برنامه ریزی، هدایت، کنترل و ارزشیابی عملکرد فردی، سازمانی در جهت اطمینان از کیفیت ارائه مراقبت های سلامت می باشد. 

گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه در آذرماه 1389 با هدف ارتقاي كيفيت آموزش نظري و باليني و هدايت فعاليت هاي پژوهشي در حوزه مراقبت هاي ويژه در مقطع كارشناسي ارشد رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه شكل گرفت. فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه شامل همکاری و مشارکت در تدریس تئوری و بالینی دروس پرستاری ویژه در مقطع کارشناسی و دروس اختصاصی پرستاری مراقبت ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ویژه ، همکاری در ارائه واحدهای مقطع دکترا از جمله چالش های پرستاری وراهنمایی و مشاوره پایان نامه های مقطع كارشناسي ارشد پرستاري مرافبت هاي ويژه و رساله هاي مقطع ارشد وبژه و  دكتري پرستاري  می باشد. لازم به ذكر است كه گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه تعامل با گروههاي ديگر را مورد توجه قرار داده است و برخي فعاليت هاي گروه با همكاري اعضاي هيات علمي سایر گروههاي آموزشی صورت مي گيرد.


اعضای گروه

دکتر مریم اسماعیلی(مدیر گروه)
دانشیار
دکتر محمدعی چراغی
استاد
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد
     
دکتر معصومه ایمانی ­پور
استادیار
دکتر الهام نواب 
د
انشیار
دکتر خاطره سیلانی
استادیار
     
زهرا توکل
هیأت آموزشی
دکتر زهرا عباسی دولت­ آبادی
استادیار
دکتر حرمت­ سادات امامزاده ­قاسمی
استادیار
     
   
دکتر فاطمه حاجی بابایی
استادیار
دکتر فاطمه بهرام نژاد
استادیار
دکتر اسماعیل شریعت
هیأت آموزشی