بسمه تعالی

گروه پرستاری مراقبت های ویژه و مدیریت پرستاری


 
 
 


گروه پرستاری مراقبت های ویژه و مدیریت پرستاری با همراهی اساتید برجسته در جهت تربیت دانشجویان پرستاری در راستای چشم انداز و برنامه چهار ساله دانشکده و دانشگاه فعالیت می کند. فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه شامل تربیت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد مراقبت ویژه ، کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری و دانشجویان دکتری پرستاری و دانشجویان بین الملل در مقطع ارشد  با همکاری سایر گروههای آموزشی است.  پرستاری مراقبت ویژه از آذر ماه 1389 با هدف ارتقای کیفیت آموزش نظری و بالینی و هدایت فعالیت های پژوهشی در حوزه مراقبت ویژه در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری شکل گرفت . این گروه همچنین از سال 1396 به پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد مدیریت پرستاری پرداخته است . مدیریت رشته ای است که دانشجویان آن جهت ایفای نقش های سیاستگذاری ، مدیریت و رهبری در سطوح مختلف پرستاری در نظام سلامت توانمند می شوند. دانش آموختگان این رشته با به گار گیری فنون مدیریت و رهبری در جهت ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری بالینی و سلامتی در ارتقای استاندارد های ملی ، منطقه ای و بین المللی عمل می نمایند . این گروه با رویکرد چند رشته ای و در تعامل با سایر گروهها عمل می کند.اعضای گروه

دکتر مریم اسماعیلی(مدیر گروه)
دانشیار
دکتر محمدعی چراغی
استاد
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد
     
دکتر معصومه ایمانی ­پور
استادیار
دکتر الهام نواب 
د
انشیار
دکتر خاطره سیلانی
استادیار
     
زهرا توکل
هیأت آموزشی
دکتر زهرا عباسی دولت­ آبادی
استادیار
دکتر حرمت­ سادات امامزاده ­قاسمی
استادیار
     
   
دکتر فاطمه حاجی بابایی
استادیار
دکتر فاطمه بهرام نژاد
استادیار
دکتر اسماعیل شریعت
هیأت آموزشی