طرح درس های گروه مامایی

نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

طرح درس بارداری و زایمان 4 (کارشناسی مامایی)

مدرسین : خانم طاهره عقیلی

طرح درس روش ها و فنون تدریس (کارشناسی ارشد مامایی)

مدرسین: خانم فرشته جهدی

طرح درس بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی2 (کارشناسی ارشد مامایی)

مدرسین:خانم فرشته جهدی

کارآموزی بهداشت مادر و کودک(کارشناسی مامایی)

مدرسین: خانم پگاه شیران نوجی

طرح درس کارآموزی مدیریت مامایی (کارشناسی مامایی ورودی مهر 88،عرصه 2)

مدرسین: خانم طاهره عقیلی

طرح درس سمينار پروژه تحقيق (کارشناسی  ارشد مامایی)

مدرسین: خانم ها تعاونی و خیرخواه

طرح درس اختلال عملکرد جنسی و آموزش و مشاوره آن (کارشناسی مامایی ،ترم 69

مدرسین : خانم هما صادقی

طرح درس بارداری و زایمان 2 ( کارشناسی مامایی ترم 2)

مدرسین : خانمها هما صادقی و مریم کشاورز