طرح درس های گروه علوم پایه
نیمسال دوم 94-93
طرح درس فیزیولوژی پزشکی
مدرس : دکتر مژده نوید حمیدی
طرح درس کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی
مدرس : خانم مهندس آسیه درویش
طرح درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 
مدرس : خانم مهندس آسیه درویش
طرح درس ایمونولوژی - کارشناسی پرستاری
مدرس : خانم آرزو راستی
طرح درس بیوشیمی عمومی
مدرس : دکتر شهناز اسماعیلی