طرح درس های گروه مدیریت پرستاری

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

طرح درس اصول مدیریت خدمات پرستاری ، کارشناسی پرستاری ، دوره 49 /گروه 1،2،3
مدرسین: دکتر تهمینه صالحی، خانم زهرا توکل

طرح درس اخلاق و الزامات حرفه ای در پرستاری (1) ، کارشناسی پرستاری ، دوره 53 ، گروه 2
مدرس: خانم دکتر افسانه صدوقی اصل

طرح درس اخلاق و الزامات حرفه ای در پرستاری (2) ، کارشناسی پرستاری ، دوره 52 ، گروه 3
مدرسین: خانمها دکترافسانه صدوقی، دکتر سادات حسینی، دکتر نوغانی

طرح درس اخلاق و الزامات حرفه ای در پرستاری (3) ، کارشناسی پرستاری ، دوره 49، گروه 3
مدرسین: خانم دکتر افسانه صدوقی اصل

طرح درس بالینی کارآموزی عرصه مدیریت خدمات پرستاری
شرح وظایف، نقش ها و مهارتها  Log book