اعضای گروه   

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

1

دکتر ناهید دهقان نیری

استاد

3

دکتر تهمینه صالحی

استادیار

4

حرمت سادات امامزاده قاسمی

مربی
(دانشجوی دکتری)

5

زهرا توکل

کارشناس آموزشی

6

افسانه صدوقی اصل

کارشناس آموزشی
(دانشجوی دکتری
)

7 دکتر الهام نواب استادیار

 


 

دانشجویان دکتری  

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

جلیل عظیمیان

3

رقیه جعفریان امیری

4

پروانه وصلی

5

فاطمه حاجی بابایی

6

افسانه صدوقی اصل