طرح درس های تئوری و عملی
طرح درس های گروه داخلی جراحی / مقطع کارشناسی
نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 1395

مفاهیم  پرستاري داخلي
دانشجویان دوره57 ، مدرسین :  سرکارخانم دکترجلالی نیا ودکتر تباری

پرستاری در بحران و فوریت ها و حوادث غیر مترقبه
کارشناسی پرستاری دوره 53 گروه 1 و 2 ، مدرسین: خانم ثریا نجاتی ،دکتر زهرا روددهقان 

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 3
دوره54

پرستاري بزرگسالان- سالمندان 2
دوره55

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1
دوره55 , 56 

اصول و فنون نظری
دوره57

اصول و فنون عملی


طرح درس های گروه داخلی جراحی / مقطع کارشناسی ارشد

نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 1395

اختلالات و بیماریهای مزمن

روش های آموزش به مددجو

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

الگوهای پرستاری و کاربرد آنها


طرح درس های گروه داخلی جراحی / بین الملل
نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 1395

Nursing in Fluid, Electrolyte and Acid–Base Disturbances

Palliative care and nurse’s roll

(Acute and Chronic Care (As a prerequisite

Infection Control Workshop

Nursing Concepts


 

طرح درس بالینی
اصول و فنون
پرستاری انکولوژی
پرستاری بزرگسالان و سالمندان (2)
پرستاری تنفس
مراقبت های تسکینی و نقش پرستار در آن
زمانبندي روزانه فعاليت ها در طول دوره کاراموزی قلب
واحد خون
واحد فوریت وبحران خانم نجاتی
واحد فوریت وبحران  خانم دکتر روددهقان
كارآموزي داخلي – جراحي اعصاب
Nursing intervention Classification