طرح درس های بالینی گروه بهداشت باروری
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

طرح دوره بالینی کارآموزی اصول خدمات بهداشت جامعه
کارشناسی مامایی ، مدرس : پگاه شیران

طرح دوره بالینی کارآموزی بارداری طبیعی
کارشناسی مامایی، مدرس : دکتر ماندانا میرمحمدعلی

طرح دوره بالینی بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری در عرصه (1)
کارشناسی مامایی، مدرسین: دکتر دامغانیان،دکتر کوثر قادری

طرح دوره بالینی بارداری طبیعی و غیر طبیعی عرصه
کارشناسی مامایی، مدرس: مهری شمسی

طرح دوره بالینی بارداری و زایمان 1 و مراقبت های مربوطه
کارشناسی مامایی، مدرس: مهری شمسی

سیلابس دوره بالینی کارآموزی بهداشت مادر و کودک
کارشناسی مامایی ، مدرس: پگاه شیران

طرح دوره بالینی کارآموزی در عرصه اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
کارشناسی مامایی، مدرس : فاطمه رحیمی کیان

طرح دوره بالینی بارداری و زایمان طبیعی
کارشناسی مامایی، مدرس: دکتر زهرا بهبودی مقدم

سیلابس دوره بالینی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
کارشناسی مامایی: مدرسین: دکتر گرانمایه،دکتر معصومی،دکتر نکولعل

طرح دوره بالینی کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی
کارشناسی مامایی ، مدرس : دکتر زهرا شاهواری

سیلابس دوره بالینی نوزادان
کارشناسی مامایی ، مدرسین : دکتر معصومی ، دکتر دامغانیان

طرح دوره بالینی کارآموزی بیماریهای زنان،نازایی و فوریتها
کارشناسی مامایی، مدرس: دکتر مریم مدرس

سیلابس دوره بالینی بیماریهای زنان و ناباروری
کارشناسی ارشد مامایی، مدرس : دکتر دامغانیان

طرح دوره آموزش عملی-فیلد کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی
کارشناسی مامایی، مدرس: خانم مهری شمسی
طرح درس های نظری گروه بهداشت باروری
نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

اصول خدمات بهداشت جامعه
کارشناسی مامایی، مدرس: خانم پگاه شیران

بارداری زایمان (1) بارداری طبیعی
کارشناسی مامایی، مدرس: دکتر میرمولایی

بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت  4)
کارشناسی مامایی ، مدرس : دکتر راضیه معصومی

طرح دوره نظری فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 1
کارشناسی مامایی، مدرسین: دکتر فرنان ،دکتر ابراهیمی، دکتر نکولعل

طرح دوره نظری فیزیوپاتولوژی 3
کارشناسی مامایی ، مدرسین: دکتر دامغانیان ، دکتر نکولعل

طرح دوره نظری تاریخ ، اخلاق،قوانین و حقوق در مامایی
کارشناسی مامایی ، مدرس: دکتر واثق رحیم پرور

طرح دوره نظری بیماریهای زنان
کارشناسی مامایی، مدرسین: دکتر بهبودی مقدم ، دکتر مدرس

طرح درس اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و اتاق زایمان ( نظری )
کارشناسی مامایی، مدرسین: خانم ها رحیمی کیان و شمسی

طرح درس اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و اتاق زایمان ( عملی )
کارشناسی مامایی، مدرسین: خانم ها رحیمی کیان و شمسی

طرح دوره نظری نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
کارشناسی مامایی، مدرس: مهری شمسی

طرح دوره نظری کارآفرینی عمومی
کارشناسی پرستاری، مدرسین: دکتر میرمولایی دکتر سادات حسینی، مریم رحمتی، آسیه درویش

طرح دوره نظری آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک
کارشناسی مامایی، مدرسین: دکتر میرمولایی،دکترتقی زاده

طرح دوره نظری بهداشت 3(ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادرو کودک و باروری
کارشناسی مامایی، مدرس: دکتر شهبازی

طرح دوره نظری اخلاق مامایی ومعرفت شناسی
کارشناسی ارشد مامایی (پزشکی قانونی)،مدرس: دکتر فاطمه واثق

بهداشت باروری 1
کارشناسی ارشد مامایی ، مدرس : دکتر زهرا بهبودی مقدم

طرح دوره نظری روش تحقیق
کارشناسی ارشد مامایی، مدرسین: دکتر میرمولایی،دکتر واثق، فاطمه رحیمی کیان

طرح دوره نظری مفاهیم جدید و پدیدهای نوین در مامایی 1
کارشناسی ارشد مامایی ،مدرس: فاطمه رحیمی کیان

بهداشت باروری(4)برنامه ریزی، مدیریت ،بهینه سازی سیستم ها در بهداشت باروری و مادر و کودک
کارشناسی ارشد مامایی(گرایش مادرو کودک)، مدرس: دکتر شیرین شهبازی

ارزیابی و استانداردسازی خدمات مامایی
کارشناسی ارشد مامایی(گرایش مدیریت)، مدرس: دکتر میرمولایی

طرح دوره نظری روانشناسی زن و خانواده
کارشناسی ارشد مامایی ، مدرس: دکتر زیبا تقی زاده

طرح دوره نظری فیزیوپاتولوژی در مامایی
کارشناسی ارشد مامایی ، مدرسین : دکر تقی زاده ،

طرح دوره نظری مامایی جامعه (1)
کارشناسی ارشد مامایی ، مدرسین: دکتر میر محمد علی، دکتر مدرس

طرح دوره نظری بهداشت باروری (3) اپیدمیولوژی خانواده و جامعه
کارشناسی ارشد مامایی، مدرسین: دکتر زهرا آشتیانی ، دکتر راضیه معصومی

طرح دوره نظری مشاوره و راهنمایی در آموزش مامایی
کارشناسی ارشد مامایی (تمامی گرایش ها) ، مدرسین : دکتر مدرس ، دکتر شاهواری

طرح دوره نظری بیماریهای زنان و نازایی
کارشناسی ارشد مامایی ، مدرسین : دکتر دامغانیان ، دکتر فرنام

طرح دوره نظری مامایی جامعه (3)
کارشناسی ارشد مامایی دوره 30، مدرسین: دکتر ابراهیمی ،دکتر شهبازی

طرح و برنامه ریزی درسی و ارزشیابی
کارشناسی ارشد مامایی ، دوره 26، مدرسین: دکتر مهرناز گرانمایه ، دکتر مریم مدرس

طرح دوره نظری سمینار مطالعات مستقل
دکتری بهداشت باروری ، مدرسین: دکتر سیدعلی آذین،دکتر فرناز فرنام، دکتر راضیه معصومی

طرح دوره نظری ابعاد حقوقی بهداشت باروری
دکتری بهداشت باروری ، مدرسین: دکتر بهبودی مقدم، دکتر تقی زاده ، دکتر میرمولایی

طرح دوره نظری بیماریهای نوپدید .... یائسگی و سالمندی
دکتری بهداشت باروری، مدرسین: دکتر خاکبازان ، دکتر دامغانیان ، دکتر هاشمی