اعضای گروه
ردیف نام ونام خانوادگی رتبه علمی
1
خانم دکتر ژیلا میرلاشاری دانشیار
عضو هیئت علمی
2 دکتر مرضیه حسن پور دانشیار
3 خانم دکتر بتول پورابولی استادیار 
4 خانم دکتر فاطمه خوشنوای فومنی استادیار
5 آقای دکتر جمال الدین بگجانی استادیار
6
خانم زهرا دانشور عامری عضو هیئت علمی
7
 خانم خدیجه زارعی مربی
عضو هیئت علمی
8
خانم دکتر اکرم السادات سادات حسینی دانشیار
مربی هیأت علمی
10
خانم زهرا مختاری هیأت آموزشی