طرح درس های گروه پرستاری مراقبت های ویژه و مدیریت پرستاری
نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 1397

طرح دوره بالینی کارورزی مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
کارشناسی پرستاری 

اصول مدیریت خدمات پرستاری
کارشناسی پرستاری ،دوره 57

مراقبت های جامع پرستاری در بخش های مراقبت ویژه ICU
کارشناسی پرستاری دوره 57

طرح دوره بالینی کارآموزی مدیریت خدمات پرستاری در عرصه

طرح دوره بالینی کارآموزی مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی

مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دوره 30

 

پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 5
کارشناسی ارشد

اصول مدیریت پرستاری و نظریه های رهبری
کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان،دوره 9

 

طرح دوره بالینی پرستاری مراقبت ویژه قلب
کارشناسی ارشد

بیماریهای اختصاصی یک( تنفس)
کارشناسی ارشد ویژه 

طرح دوره بالینی کارآموزی مدیریت منابع انسانی
کارشناسی ارشد ویژه 

 مدیریت منابع انسانی
کارشناسی ارشد ویژه 

کارآموزی مدیریت پرستاری به شیوه T.A
کارشناسی ارشد