طرح درس های گروه پرستاری مراقبت های ویژه و مدیریت پرستاری
نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 1398

طرح دوره بالینی کارآموزی مدیریت خدمات پرستاری در عرصه
کارشناسی پرستاری ، مدرس دکتر فاطمه حاجی بابایی

طرح دوره بالینی مراقبت های جامع پرستاری ویژه (پرستاری در ccu )
کارشناسی پرستاری ، مدرس دکتر مریم اسماعیلی
طرح دوره نظری نظریه ها،الگوها و مفاهیم پرستاری مراقبت ویژه
کارشناسی ارشد پرستاری ویژه ، مدرسین: دکتر بهرام نژاد و دکتر شریعت
طرح دوره بالینی کارآموزی مدیریت پرستاری 
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مدرس دکتر فاطمه حاجی بابایی
طرح دوره نظری مدیریت پرستاری بالینی 
کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ، مدرسین: دکتر حاجی بابایی و خانم زهرا توکل
طرح دوره بالینی مراقبت های اختصاصی (2) پرستاری در ccu
کارشناسی ارشد پرستاری، مدرسین: دکتر اسماعیلی،دکتر ایمانی پور ،دکتر عباسی
طرح دوره بالینی کارآموزی مدیریت پرستاری در بخش های بالینی 
کارشناسی ارشد پرستاری ، مدرس : دکتر فاطمه حاجی بابایی
طرح دوره نظری روش های آموزش به مددجو و خانواده 
کارشناسی ارشد پرستاری ، مدرس دکتر فاطمه بهرام نژاد
طرح دوره نظری روش تحقیق پیشرفته
کارشناسی ارشد ، مدرسین: دکتر الهام نواب، دکتر دهقان نیری ، دکتر ایمانی پور
طرح دوره نظری مراقبت ها ی ویژه اختصاصی 8
کارشناسی ارشد، مدرسین: دکتر الهام نواب ، دکتر ایمانی پور 
طرح دوره نظری سمینار مدیریت موردی 
کارشناسی ارشد ، مدرس دکتر محمدعلی چراغی
طرح دوره نظری مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه 
کارشناسی، مدرس دکتر معصومه ایمانی پور 
طرح دوره نظری نظریه ها، الگوها و مفاهیم پرستاری مراقبت های ویژه 
کارشناسی ارشد ، مدرسین : دکتر مریم اسماعیلی ، دکتر شریعت
طرح دوره نظری مراقبت ها ی ویژه اختصاصی6( گوارش ، جراحی شکم و لگن)
کارشناسی ارشد، مدرسین: دکتر مریم اسماعیلی ، دکتر شریعت
طرح دوره نظری مدیریت پرستاری در بخش های روانپزشکی 
کارشناسی ارشد ، مدرس دکتر فاطمه حاجی بابایی
مدیریت بحران در نظام سلامت
کارشناسی ارشد،
طرح دوره نظری مراقبت ها ی ویژه اختصاصی9( جراحی عروق ، ارتوپدی)
کارشناسی ارشد، مدرس دکتر زهرا عباسی دولت آبادی
طرح درس بالینی بخش مراقبت ویژه ( اختصاصی بخش مراقبت ویژه اورژانس)
کارشناسی 
اصول مدیریت خدمات پرستاری 
کارشناسی
مراقبت های جامع پرستاری در بخش دیالیز
کارشناسی، مدرس دکتر فاطمه بهرام نژاد