گروه علوم پایه
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه: دکتر مژده نوید حمیدی


استراتژی گروه طرح درس ها اولویت های پژوهشی کتاب ها
مقالات فارسی مقالات انگلیسی جوایز و افتخارات طرح های  تحقیقاتیاعضای گروه
ردیف نام ونام خانوادگی رتبه علمی رشته برنامه تدریس هفتگی
1 دکتر مژده نوید حمیدی استادیار ، مدیر گروه فیزیولوژی برنامه
2 آرزو راستی مربی( ماموریت آموزشی- دانشجوی دکترا) ایمونولوژی برنامه
3 آسیه درویش کارشناس آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی برنامه
4 دکتر شهناز اسماعیلی کارشناس آموزشی دکترای بیوشیمی برنامه
5 مریم سلیمی کارشناس گروه     
6 سمانه شعبانی کارشناس گروه