طرح درس های گروه کودکان و NICU
نیمسال دوم سال تحصیلی 96 - 95

بهداشت مادران و نوزادان (2) 
کارشناسی پرستاری دوره 55، مدرسین دکتر مرضیه حسن پور و دکتر سادات حسینی

اصول مراقبت های پیشرفته پرستاری نوزادان (2)
کارشناسی ارشد ، مدرسین : اعضای هیأت علمی دانشکده 

پرستاری در دوره نوزادی
کارشناسی ارشد دوره 28، مدرسین دکتر پورابولی و دکتر میرلاشاری

اصول مراقبت های پرستاری نوزادان (1) 
کارشناسی ارشد ، مدرسین : اعضای هیأت علمی دانشکده