گروه پرستاری مراقبت های ویژه


فرم های ارزشیابی

فرم طرح برنامه مراقبتی روزانه

فرم معرفی اساتید به بیمارستان

ابزار ارزشیابی واحد کارآموزی پرستاری

ابزار ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی واحد کارآموزی اورژانس

ابزار ارزشیابی  واحد کارآموزی پرستاری ویژه(دیالیز)

ابزار ارزشیابی واحد کارآموزی پرستاری ویژه(ICU جنرال)

فرم ارزشیابی واحد کارآموزی اصول و فنون پرستاری

شرح وظایف مربیان در کارآموزی

ابزار ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری در بخش های داخلی جراحی

فرم تقسیم کار در کارآموزی

فرم حضور و غیاب کارآموزی

فرم نیدل استیک

ابزار ارزشیابی دانشجویان کارشناسی پرستاری در کارآموزی همودیالیز