کانون خیریه دانشجویی فانوس

دبیر کانون: محمدرضا انصاری

 
به این وسیله به استحضار میرساند کانون خیریه دانشجویی فانوس از تاریخ 1392/2/ دردانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یک کانون خود جوش دانشجویی به شکل رسمی  فعالیت عام المفنعه خودرا شروع کرده است . آقای علیرضا کوشانفر دانشجوی کارشناسی پرستاری این دانشکده نیز به عنوان نماینده تام الاختیار کانون خیریه فانوس معرفی می گردد.