معرفی شورای صنفی


به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های همفکری و مشارکت دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی تهران تشکیل گردید.
این شورا مجموعه ای متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان این دانشکده است است که در چارچوب مقررات موضوع این آیین نامه انتخاب شده و در دو سطح شورای صنفی واحدها و شورای مرکزی صنفی به فعالیت می پردازند و وظیفه انعکاس مشکلات و پیگیری جهت حل آن به منظور ارتقا سطح خدمات به دانشجویان از طریق تعامل با مسئولین دانشگاه محل فعالیت را بر عهده دارند
.

 
حقوق صنفی که توسط این شورا پیگیری می شود
۱. امور رفاهی شامل: امور تغذیه ، امور خوابگاهها ، امور خدمات دانشجویی مشتمل بر فروشگاه ها ، امور کمک آموزشی، امکانات و تجهیزات کتابخانه ها و سالن های مطالعه ، خدمات رایانه ، دفاتر تکثیر، بیمه حوادث دانشجویی، ایاب و ذهاب، وامهای دانشجویی، امکانات بهداشتی و درمانی دانشجویان و کار دانشجویی.
۲. خدمات مشاوره بهداشت روان دانشجویان
۳. تربیت بدنی دانشجویی
۴. امور آموزشی- پژوهشی
اهداف شورا
۱- ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال دانشجویان در امور رفاهی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با ایشان
۲- پررنگ نمودن نقش مشورتی دانشجویان در مراحل برنامهریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی دانشجویی همچنین آشنایی دانشجویان با فرآیندهای امور صنفی دانشجویی،
۳- افزایش آگاهی دانشجویان با تکالیف و حقوق مرتبط با دانشجویان،
4- بهرهمندی دانشگاه از ظرفیتهای خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان
5- انعکاس و پیگیری مشکلات صنفی دانشجویان به مسئولین ذیربط تا حصول به نتیجه
6- تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه ها
7- ارتقاء زمینه های همفکری و همدلی دانشجویان و مسئولان دانشگاه به منظور همکاری متقابل