كانون ادبي ژيك
دبیر کانون : سارا حسینی
 
كانون ادبي ژيك در زمينه هاي زير فعاليت دارد ايجاد روحيه فعال نشاط ادبي در فضاي دانشگاه، ارتقاء سطح ادبي اعضاء،كمك به گسترش كتابخواني و مطالعه آثار ادبي ،آشنايي هر چه بيشتر با فرهنگ و ادب غني و ملي