آئین نامه ها و دستورالعمل های دانشجویی
 

آئین نامه اسکان

آئین نامه کار دانشجویی

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان

آئین نامه نحوه استفاده از تسهیلات صندق رفاه دانشجویان

دستورالعمل صندوق رفاه وام شهريه

دستورالعمل اجرايي استفاده از تسهيلات اعطايي صندوق رفاه

دستورالعمل اعطاي تسهيلات رفاهي به دانشجويان ممتاز و نمونه صندوق رفاه

دستورالعمل بيمه خدمات درماني دانشجويان

دستورالعمل هماهنگ سازي معاينات جسماني و رفتاري دانشجويان