آئین نامه ها و دستورالعمل های دانشجویی
 

آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در سال تحصیلی 1400-1399

آئین نامه اسکان

آئین نامه کار دانشجویی

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان

دستورالعمل صندوق رفاه وام شهريه

دستورالعمل اجرايي استفاده از تسهيلات اعطايي صندوق رفاه

دستورالعمل اعطاي تسهيلات رفاهي به دانشجويان ممتاز و نمونه صندوق رفاه

دستورالعمل بيمه خدمات درماني دانشجويان

دستورالعمل هماهنگ سازي معاينات جسماني و رفتاري دانشجويان