آئین نامه ها و دستورالعمل های فرهنگی
 

آئين نامه انتخاب  و معرفي دانشجوي نمونه

آئين  نامه شوراي فرهنگي دانشكده ها

آيين نامه كانون هاي فرهنگي هنري دانشكده ها

آيين نامه اردوهاي دانشجويي

آيين نامه شوراي معاونين دانشجويي فرهنگي دانشكده ها

آيين نامه تشكيل كرسي هاي آزاد انديشي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

آيين اخلاق پرستاري در جمهوري اسلامي ايران

آيين نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

آيين نامه اجرايي شوراي صنفي مركزي دانشجويان  دانشگاه علوم پزشكي

پيش نويس اساسنامه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران وعلوم پزشكي تهران

انجام پايلوت هماهنگ سازي معاينات جسماني و رفتاري دانشجويان جديد الورود

آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي

آيين نامه رفتاروپوشش حرفه اي دانشجويان دانشكده ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

آيين نامه ممنوعيت استعمال دخانيات دراماكن عمومي

دستورالعمل استفاده از سالن همایش ها و شورای سازمان مرکزی دانشگاه

دستورالعمل برنامه هاي 8 گانه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب ادارات
شيوه نامه اجرايي انضباطي دانشجويان
دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 
دستورالعمل تكميل فرم گزارش عملكرد برنامه هاي عملياتي
دستورالعمل اجرايي آيين نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان
راهنمای پوشش حرفه ای دانشگاه
دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور
آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
آیین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور