انجمن اسلامي
 دبير : خانم نیوشا پور سعادت

انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده ، مؤسسه وابسته متشكل از آن دسته دانشجويان مسلمان دانشكده است كه معتقد به ولايت فقيه بوده و به كليه موارد مندرج در مرامنامه انجمن اسلامي دانشجويان ودانشگاه ايمان دارند. عضويت درانجمن اسلامي مشروط به پايبندي به اساسنامه ، التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي و عدم وابستگي به احزاب گروهها تا تشكلل هاي ديگر است ساختار انجمن اسلامي متشكل از شوراي عمومي، شوراي مركزي و واحد هاست واحدشامل واحد تشكيلات و روابط عمومي ، واحد سياسي ، واحد فرهنگي است.