بسيج
 

 

بسيج برادران: مسئول جناب آقاي عباس حاجی پور
بسيج خواهران: مسئول  سركارخانم سمیه گنجیان
شماره تلفن داخلی : 112 , 109مجموعه بسیج دانشجویی با همکاری متقابل بین آقایان و خانم ها، مجموعه ای است بسیار پویا و فعال. توصیف کلیه فعالیت های این مجموعه در یک نشریه امری است محال و ناشدنی؛ لکن در حد امکان سعی بر آن داریم تا کلیه زوایای امر را به طوری که گویای همه جوانب باشد به رشته تحریر در آوریم.این مجموعه عظیم دارای چندین کارگروه در زمینه های متعدد علمی، فرهنگی، هنری، مذهبی، سیاسی و... است که هر یک با همکاری دانشجویان، فعالیت های بسیار متنوعی را در طول سال تحصیلی انجام می دهند.
اصل تفکر ما در این مجموعه نیز بر پایه دانشجومحوری و انجام مسئولیت ها توسط خود دانشجویان در زمینه های مورد علاقه شان است؛ به طوری که دانشجویان بهترین نوع فرآیند اجتماعی شدن و مسئولیت پذیری را در عین صمیمیت و دوستی فرا خواهند گرفت.

نشريه : مدرسه عشق